historia szkoły

 

„Narody tracąc pamięć-tracą życie”. Doskonale rozumieli sens i wartość tej złotej myśli założyciele oraz pierwsi nauczyciele (Witold Marcińczuk, Stella Dzielak, Maria Borawska...) Szkoły Języka Polskiego im. Mikołaja Kopernika w Rockford.

Szkoła powstała w listopadzie 1971 roku w budynku przy Parafii Św. Stanisława Kostki. Funkcjonowała dzięki ofiarnej pracy pedagogów i zaangażowaniu wielu rodziców- Polaków zamieszkałych w Rockford. Różne jednak były losy tej placówki oświatowej. W latach 1986 -1991 szkoła zmuszona była prowadzić swoje zajęcia w Ken Rock Community Center po opieką Związku Narodowego Polskiego. W 1991 dzięki wysiłkom Wandy Bender, Alicji Łapińskiej i Serafiny Vanek, szkoła wznowiła swoją działalność w budynku szkolnym przy parafii pod opieką o. Anzelma Romb. W 2003 roku, ze względu na minimalną liczbę uczniów, zawieszono jej działalność.
Z biegiem lat do miasta i jego okolic napływało coraz więcej emigrantów nie tylko z Polski , ale i różnych stanów Ameryki. Pragnęli oni, aby ich dzieci, choć z dala od „kraju ojców” zachowały polską świadomość narodową i w realiach nowej rzeczywistości nie uległy wynarodowieniu. Zaistniała więc konieczność wznowienia działalności polskiej szkoły.

Od sierpnia 2005 roku w Parafii Św. Stanisława Kostki opiekę duszpasterską nad polskimi i amerykańskimi katolikami sprawują franciszkanie z Prowincji Św. Antoniego Padewskiego i Bł. Jakuba Strzemie z Krakowa. Pierwszym proboszczem został Ojciec Piotr Sarnicki, polski kapłan otwarty na potrzeby rodzin, a szczególnie na wychowanie i kształcenie ich dzieci. Bezinteresownie, nieodpłatnie udostępnił na potrzeby szkoły budynek należący do parafii, służył swą wiedzą, doświadczeniem i dobrą radą. Właśnie wtedy z inicjatywy Małgorzaty Borowskiej i Renaty Romanowskiej ponownie reaktywowano istnienie przy parafialnej Szkoły Języka Polskiego im. Mikołaja Kopernika. Powołano Radę Pedagogiczną, wyznaczono cele i zadania szkoły, opracowano plan pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wśród ważniejszych celów i zadań wyliczyć należy:
• Właściwy wybór treści programowych z zakresu wiedzy o literaturze polskiej,
kulturze i języku;
• Troska o zachowanie polskości;
•Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży poprzez podkreślanie roli języka ojczystego i uwrażliwienie na jego piękno;
• Dbałość o poprawności czystość polskiej mowy;
• Szacunek dla symboli narodowych, zwyczajów, obyczajów i polskiej tradycji narodowej;
• Uczenie miłości ojczyzny, drugiego człowieka i prawdziwej przyjaźni itp..

Szkoła realizuje swoje zadania dydaktyczno- wychowawcze w klasie przedszkolnej oraz w sześciu zespołach klasowych. Ponadto uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu parafii i szkoły. Chórek szkolny uświetnia uroczystości kościelne ubogacając swoim żywiołowym śpiewem niedzielne, dziecięce Msze św. W okresie Świąt Bożego Narodzenia tradycyjnie co roku wystawiają Jasełka. Na terenie szkoły działa grupa taneczna „ Krakowiaczek” po dyrekcją pani Bogumiły Sas i p. Beaty Mekalski. Repertuar zespołu łączy polskie pieśni, przyśpiewki i tańce ludowe zaczerpnięte z różnych regionów Polski. Zawiera to wszystko, co w polskiej kulturze najcenniejsze, co do niej zbliża i budzi podziw we wszystkich krańcach ziemi ukazując piękno polskich krajobrazów. Oprócz grupy tanecznej w szkole aktywnie działa zespół wokalno- muzyczny „Oremus”. Zespół o bogatym i urozmaiconym repertuarze występuje w czasie uroczystości szkolnych i kościelnych. Wielokrotnie uczestniczył w Festiwalu Polskiej Piosenki Religijnej w Copernicus Center w Chicago.

O. Piotr Sarnicki sprawował opiekę nad szkołą do 2011 roku, w wyniku zmiany kadrowej w parafii, probostwo przejął O. Edward Staniukiewcz, po nim O. Dariusz Barna, a od lipca 2016 roku O. Mieczysław Wit kontynuując cele i zadania szkoły wyznaczone przez swego poprzednika i Radę Pedagogiczną Szkoły.
W 2013 roku z inicjatywy byłej pani kierownik—Bogumiły Sas powstała dwuletnia klasa licealna, która po raz pierwszy pod kierownictwem pani Meg Gaj i pani Elżbiety Gal przystąpiła do matury i w roku 2015 licealiści przystąpili do matury i otrzymali świadectwo dojrzałości.
Tak w krótkim zarysie przedstawia się historia polskiej szkoły w Rockford, która w ostatnim okresie przeżywa swój renesans, tętni życiem, nauką, pracą w różnych formach, śpiewem i zabawą w myśl powiedzenia poety Ignacego Krasickiego, że „ z zabawy najlepsza nauka”.
Uczniowie czują się tutaj bezpiecznie, jak w każdej dobrej rodzinie. Znajdują wsparcie u swoich nauczycieli, którzy tylko „rozum uznają i rozumem się szczycą”. Wkładają wiele wysiłku i serca w nauczanie oraz wychowanie swoich podopiecznych.

Zapraszamy więc serdecznie wszystkich chętnych i zainteresowanych. Wystarczy tylko przekroczyć gościnne progi szkoły, by się przekonać, jak gorąco z „ kaganka oświaty” pochodnia wiedzy tu płonie.
Szkoła Języka Polskiego im. Mikołaja Kopernika składa serdeczne podziękowania wszystkim rodzinom, nauczycielom przyjaciołom i ludziom dobrej woli za wspieranie szkoły przez 45 lat.